บุคลากร

Pattarapong Chaichet

ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์

วุฒิการศึกษา:

ศป.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ์

ศศ.บ. ออกแบบประยุกต์

สาขาที่ถนัด:

ศศ.บ. ออกแบบประยุกต์

0E-mail: pattarapong.cha@lru.ac.th
Website: https://art.edu.lru.ac.th/th/pattarapong_cha

Juladit Uphat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กศ.ม. ศิลปศึกษา

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สาขาที่ถนัด:

ปร.ด. การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

E-mail: juladit.uph@lru.ac.th
Website: https://art.edu.lru.ac.th/th/juladit_uph

Nutthakan Anantharawan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน

วุฒิการศึกษา:

ค.ด. ศิลปศึกษา

ค.ม. ศิลปศึกษา

กศ.บ. ดุริยางศาสตร์ไทย

สาขาที่ถนัด:

กศ.บ. ดุริยางศาสตร์ไทย

E-mail: nutthakan.ana@lru.ac.th
Website: https://art.edu.lru.ac.th/th/nutthakan_ana

Atchara Numai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา

อาจารย์ อัจฉรา หนูใหม่

วุฒิการศึกษา:

ค.ม. ศิลปศึกษา

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

E-mail: atchara.num@lru.ac.th
Website: https://art.edu.lru.ac.th/th/atchara_num

Krairiksh Sawangphon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา

อาจารย์ ไกรฤกษ์ แสวงผล

วุฒิการศึกษา:

ศ.ม. ทัศนศิลป์ (จิตกรรม)

ศป.บ. จิตรกรรม

สาขาที่ถนัด:

ศป.บ. จิตรกรรม

E-mail: krairiksh.saw@lru.ac.th
Website: https://art.edu.lru.ac.th/th/krairiksh_saw

Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) English English Thai Thai